គំនរវីស

  • Screw piles for building deep foundation

    គំនរវីសសម្រាប់សាងសង់គ្រឹះជ្រៅ

    គំនរវីសគឺជាប្រព័ន្ធដាក់វីសដែកថែបនិងប្រព័ន្ធបោះយុថ្កាដីដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់សាងសង់គ្រឹះជ្រៅ។ គំនរវីសត្រូវបានផលិតដោយប្រើផ្នែកប្រហោងរាងជាបំពង់ដែលមានទំហំខុសៗគ្នាសម្រាប់គំនររឺសសរយុថ្កា។